Deutéronome 26:17
את יהוה האמרת היום להיות לך לאלהים וללכת בדרכיו ולשמר חקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו׃
Job 15:6
ירשיעך פיך ולא אני ושפתיך יענו בך׃
Luc 19:22
ויאמר אליו מפיך אשפטך העבד הרע אתה ידעת כי אני איש קשה לקח את אשר לא הנחתי וקוצר את אשר לא זרעתי׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Psaumes 119:173
תהי ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃
Luc 10:42
אבל אחת היא מן הצרך ומרים בחרה לה החלק הטוב אשר לא יקח ממנה׃