Génèse 12:7
וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו׃
Génèse 13:15
כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם׃
Génèse 15:13-21
13
ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃
14
וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול׃
15
ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה׃
16
ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה׃
17
ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה׃
18
ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת׃
19
את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני׃
20
ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים׃
21
ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי׃
Génèse 26:3
גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך׃
Génèse 26:4
והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ׃
Génèse 28:4
ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם׃
Génèse 28:13
והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך׃
Génèse 28:14
והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך׃
Exode 3:8
וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי׃
Exode 23:27-31
27
את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף׃
28
ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך׃
29
לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה׃
30
מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ׃
31
ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך׃
Psaumes 44:3
כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃
Psaumes 106:42-45
42
וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם׃
43
פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם׃
44
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃
45
ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו׃