Génèse 49:7
ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל׃
Deutéronome 33:8-10
8
וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה׃
9
האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃
10
יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך׃
1 Chroniques 6:54-81
54
ואלה מושבותם לטירותם בגבולם לבני אהרן למשפחת הקהתי כי להם היה הגורל׃
55
ויתנו להם את חברון בארץ יהודה ואת מגרשיה סביבתיה׃
56
ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפנה׃
57
ולבני אהרן נתנו את ערי המקלט את חברון ואת לבנה ואת מגרשיה ואת יתר ואת אשתמע ואת מגרשיה׃
58
ואת חילז ואת מגרשיה את דביר ואת מגרשיה׃
59
ואת עשן ואת מגרשיה ואת בית שמש ואת מגרשיה׃
60
וממטה בנימן את גבע ואת מגרשיה ואת עלמת ואת מגרשיה ואת ענתות ואת מגרשיה כל עריהם שלש עשרה עיר במשפחותיהם׃
61
ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר׃
62
ולבני גרשום למשפחותם ממטה יששכר וממטה אשר וממטה נפתלי וממטה מנשה בבשן ערים שלש עשרה׃
63
לבני מררי למשפחותם ממטה ראובן וממטה גד וממטה זבולן בגורל ערים שתים עשרה׃
64
ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם׃
65
ויתנו בגורל ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר יקראו אתהם בשמות׃
66
וממשפחות בני קהת ויהי ערי גבולם ממטה אפרים׃
67
ויתנו להם את ערי המקלט את שכם ואת מגרשיה בהר אפרים ואת גזר ואת מגרשיה׃
68
ואת יקמעם ואת מגרשיה ואת בית חורון ואת מגרשיה׃
69
ואת אילון ואת מגרשיה ואת גת רמון ואת מגרשיה׃
70
וממחצית מטה מנשה את ענר ואת מגרשיה ואת בלעם ואת מגרשיה למשפחת לבני קהת הנותרים׃
71
לבני גרשום ממשפחת חצי מטה מנשה את גולן בבשן ואת מגרשיה ואת עשתרות ואת מגרשיה׃
72
וממטה יששכר את קדש ואת מגרשיה את דברת ואת מגרשיה׃
73
ואת ראמות ואת מגרשיה ואת ענם ואת מגרשיה׃
74
וממטה אשר את משל ואת מגרשיה ואת עבדון ואת מגרשיה׃
75
ואת חוקק ואת מגרשיה ואת רחב ואת מגרשיה׃
76
וממטה נפתלי את קדש בגליל ואת מגרשיה ואת חמון ואת מגרשיה ואת קריתים ואת מגרשיה׃
77
לבני מררי הנותרים ממטה זבולן את רמונו ואת מגרשיה את תבור ואת מגרשיה׃
78
ומעבר לירדן ירחו למזרח הירדן ממטה ראובן את בצר במדבר ואת מגרשיה ואת יהצה ואת מגרשיה׃
79
ואת קדמות ואת מגרשיה ואת מיפעת ואת מגרשיה׃
80
וממטה גד את ראמות בגלעד ואת מגרשיה ואת מחנים ואת מגרשיה׃
81
ואת חשבון ואת מגרשיה ואת יעזיר ואת מגרשיה׃