Juges 1:35
ויואל האמרי לשבת בהר חרס באילון ובשעלבים ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס׃
Josué 10:12
אז ידבר יהושע ליהוה ביום תת יהוה את האמרי לפני בני ישראל ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון׃
Josué 21:24
את אילון ואת מגרשה את גת רמון ואת מגרשה ערים ארבע׃
1 Samuel 14:31
ויכו ביום ההוא בפלשתים ממכמש אילנה ויעף העם מאד׃