Josué 18:3
ויאמר יהושע אל בני ישראל עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם׃
Josué 3:12
ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש אחד איש אחד לשבט׃
Josué 4:2
קחו לכם מן העם שנים עשר אנשים איש אחד איש אחד משבט׃
Nombres 1:4
ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא׃
Nombres 13:2
שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם׃
Josué 18:6
ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ויריתי לכם גורל פה לפני יהוה אלהינו׃
Josué 18:9
וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על ספר ויבאו אל יהושע אל המחנה שלה׃