Josué 16:2
ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול הארכי עטרות׃
Génèse 28:19
ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה׃
Juges 1:22-26
22
ויעלו בית יוסף גם הם בית אל ויהוה עמם׃
23
ויתירו בית יוסף בבית אל ושם העיר לפנים לוז׃
24
ויראו השמרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד׃
25
ויראם את מבוא העיר ויכו את העיר לפי חרב ואת האיש ואת כל משפחתו שלחו׃
26
וילך האיש ארץ החתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז הוא שמה עד היום הזה׃
Josué 10:11
ויהי בנסם מפני ישראל הם במורד בית חורן ויהוה השליך עליהם אבנים גדלות מן השמים עד עזקה וימתו רבים אשר מתו באבני הברד מאשר הרגו בני ישראל בחרב׃
Josué 16:3
וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון ועד גזר והיו תצאתו ימה׃
Josué 21:22
ואת קבצים ואת מגרשה ואת בית חורן ואת מגרשה ערים ארבע׃