Josué 12:17
מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃
Josué 17:8
למנשה היתה ארץ תפוח ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים׃
Josué 17:9
וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תצאתיו הימה׃
Josué 19:28
ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה׃
Josué 16:3-6
3
וירד ימה אל גבול היפלטי עד גבול בית חורן תחתון ועד גזר והיו תצאתו ימה׃
4
וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים׃
5
ויהי גבול בני אפרים למשפחתם ויהי גבול נחלתם מזרחה עטרות אדר עד בית חורן עליון׃
6
ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה׃
Nombres 34:6
וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים׃