Josué 18:13
ועבר משם הגבול לוזה אל כתף לוזה נגבה היא בית אל וירד הגבול עטרות אדר על ההר אשר מנגב לבית חרון תחתון׃
1 Rois 9:15-17
15
וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית יהוה ואת ביתו ואת המלוא ואת חומת ירושלם ואת חצר ואת מגדו ואת גזר׃
16
פרעה מלך מצרים עלה וילכד את גזר וישרפה באש ואת הכנעני הישב בעיר הרג ויתנה שלחים לבתו אשת שלמה׃
17
ויבן שלמה את גזר ואת בית חרן תחתון׃
1 Chroniques 7:24
ובתו שארה ותבן את בית חורון התחתון ואת העליון ואת אזן שארה׃
1 Chroniques 7:28
ואחזתם ומשבותם בית אל ובנתיה ולמזרח נערן ולמערב גזר ובנתיה ושכם ובנתיה עד עיה ובנתיה׃
2 Chroniques 8:5
ויבן את בית חורון העליון ואת בית חורון התחתון ערי מצור חומות דלתים ובריח׃
Nombres 34:6
וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים׃