2 Samuel 15:25
ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלהים העיר אם אמצא חן בעיני יהוה והשבני והראני אתו ואת נוהו׃
2 Samuel 15:26
ואם כה יאמר לא חפצתי בך הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו׃
Proverbes 19:21
רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃
Lamentations 3:37
מי זה אמר ותהי אדני לא צוה׃
Actes 18:21
כי אם נפטר מהם באמרו מחיב אני לחג את החג הבא בירושלים ואחרי כן אשובה אליכם אם ירצה יהוה וילך לו באניה מן אפסוס׃
Romains 1:10
בהעתירי בתפלותי בכל עת למען אשר רק הפעם אצליח ברצון אלהים לבוא אליכם׃
Romains 15:32
ואשר אבוא אליכם במשחה ברצון אלהים ואנפש עמכם׃
1 Corinthiens 4:19
אבל בוא אבוא אליכם בזמן קרוב אם ירצה האדון ואדעה לא את דברי המתרוממים כי אם את גבורתם׃
1 Corinthiens 16:7
כי כעת אין רצוני לראתכם אך בעברי כי אקוה לשבת אצלכם זמן מה אם ירצה יהוה׃
Hébreux 6:3
ואת זאת נעשה אם יתן האל׃