Jacques 4:8
קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃
1 Rois 18:21
ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים אם יהוה האלהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אתו דבר׃
2 Rois 17:33
את יהוה היו יראים ואת אלהיהם היו עבדים כמשפט הגוים אשר הגלו אתם משם׃
2 Rois 17:41
ויהיו הגוים האלה יראים את יהוה ואת פסיליהם היו עבדים גם בניהם ובני בניהם כאשר עשו אבתם הם עשים עד היום הזה׃
Esaïe 29:13
ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה׃
Osée 7:8-11
8
אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה׃
9
אכלו זרים כחו והוא לא ידע גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע׃
10
וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל זאת׃
11
ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים קראו אשור הלכו׃
Osée 10:2
חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם׃
Matthieu 6:22
נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור׃
Matthieu 6:24
לא יוכל איש לעבד שני אדנים כי אם ישנא את האחד ויאהב את האחר או ידבק באחד ויבזה את האחר לא תוכלו עבוד את האלהים ואת הממון׃
2 Pierre 2:14
עינים להם מלאות נאפים אשר לא תחדלות מחטוא ואת נפשות הפתאים יצודדו ולב מלמד בצע להם בני המארה׃
2 Pierre 3:16
וכן בכל אגרותיו בדברו שם על אלה ובהם יש דברים קשי ההבנה והבערים והפתאים יהפכו אתם כאשר גם יעשו לכתבים האחרים לאבדן נפשם׃