Exode 31:3
ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה׃
Exode 31:6
ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך׃
Exode 36:1-4
1
ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה׃
2
ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה׃
3
ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר׃
4
ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים׃
1 Rois 3:7-9
7
ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא׃
8
ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם רב אשר לא ימנה ולא יספר מרב׃
9
ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה׃
1 Rois 3:11-9
1 Rois 3:12-9
Job 28:12-28
12
והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה׃
13
לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים׃
14
תהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי׃
15
לא יתן סגור תחתיה ולא ישקל כסף מחירה׃
16
לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃
17
לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז׃
18
ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃
19
לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה׃
20
והחכמה מאין תבוא ואי זה מקום בינה׃
21
ונעלמה מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה׃
22
אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה׃
23
אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה׃
24
כי הוא לקצות הארץ יביט תחת כל השמים יראה׃
25
לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה׃
26
בעשתו למטר חק ודרך לחזיז קלות׃
27
אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה׃
28
ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה׃
Proverbes 3:5-7
5
בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃
6
בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃
7
אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע׃
Proverbes 9:4-6
4
מי פתי יסר הנה חסר לב אמרה לו׃
5
לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃
6
עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃
Jérémie 1:6
ואמר אהה אדני יהוה הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי׃
Jérémie 1:7
ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצוך תדבר׃
2 Corinthiens 2:16
לאלה ריח מות למות ולאלה ריח חיים לחיים ומי זה ראוי לכך׃
Jacques 1:17
כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו׃
Jacques 3:17
אבל החכמה אשר ממעל בראשונה צנועה היא אף אהבת שלום ומכרעת לכף זכות ואיננה עמדת על דעתה ומלאה רחמים ופרי טוב בלא לב ולב ובלי חנפה׃
Jacques 5:16
התודו עונותיכם איש לפני רעהו והתפללו איש בעד רעהו למען תרפאו כי גדול כח תפלת הצדיק הקרא אל אלהים בחזקה׃
1 Chroniques 22:12
אך יתן לך יהוה שכל ובינה ויצוך על ישראל ולשמור את תורת יהוה אלהיך׃
2 Chroniques 1:10
עתה חכמה ומדע תן לי ואצאה לפני העם הזה ואבואה כי מי ישפט את עמך הזה הגדול׃
Proverbes 2:3-6
3
כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃
4
אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃
5
אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃
6
כי יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃
Esaïe 55:6
דרשו יהוה בהמצאו קראהו בהיותו קרוב׃
Esaïe 55:7
יעזב רשע דרכו ואיש און מחשבתיו וישב אל יהוה וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח׃
Jérémie 29:12
וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Jérémie 29:13
ובקשתם אתי ומצאתם כי תדרשני בכל לבבכם׃
Daniel 2:18-22
18
ורחמין למבעא מן קדם אלה שמיא על רזה דנה די לא יהבדון דניאל וחברוהי עם שאר חכימי בבל׃
19
אדין לדניאל בחזוא די ליליא רזה גלי אדין דניאל ברך לאלה שמיא׃
20
ענה דניאל ואמר להוא שמה די אלהא מברך מן עלמא ועד עלמא די חכמתא וגבורתא די לה היא׃
21
והוא מהשנא עדניא וזמניא מהעדה מלכין ומהקים מלכין יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה׃
22
הוא גלא עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהירא עמה שרא׃
Matthieu 7:7-11
7
שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
8
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃
9
ומי זה איש מכם אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן׃
10
וכי ישאל ממנו דג היתן לו נחש׃
11
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי אביכם שבשמים יתן אך טוב לשאלים מאתו׃
Luc 11:9-13
9
וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
10
כי כל השאל יקבל והדרש ימצא ולדפק יפתח׃
11
ומי בכם האב אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן ואם דג היתן לו נחש תחת הדג׃
12
או כי ישאלנו ביצה היתן לו עקרב׃
13
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃
Jean 4:10
ויען ישוע ויאמר אליה לו ידעת את מתת אלהים ומי הוא האמר אליך תני נא לי לשתות כי עתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים׃
Jean 14:13
וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Jean 15:7
והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃
Jean 16:23
וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃
Jean 16:24
עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
1 Jean 3:22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
1 Jean 5:14
וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃
1 Jean 5:15
ומדעתנו כי ישמענו לכל אשר נשאל נדע גם זאת כי נשיג את המשאלות אשר שאלנו ממנו׃
Matthieu 11:20
אז החל לגער בערים אשר רב גבורותיו נעשו בתוכן ולא שבו׃
Marc 16:14
ובאחרנה נראה לעשתי העשר בהיותם מסבים ויחרף חסרון אמונתם וקשי לבבם אשר לא האמינו לראים אתו נעור מן המתים׃
Luc 15:20-22
20
ויקם ויבא אל אביו עודנו מרחוק ואביו ראהו ויהמו מעיו וירץ ויפל על צואריו וישקהו׃
21
ויאמר אליו הבן אבי חטאתי לשמים ולפניך ואני נקלתי מהקרא עוד בנך׃
22
ויאמר האב אל עבדיו הוציאו את השמלה הטובה מכלן והלבישהו ותנו טבעת על ידו ונעלים ברגליו׃