Proverbes 14:12
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
Proverbes 16:25
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
Luc 8:18
לכן ראו איך תשמעון כי כל אשר יש לו נתון ינתן לו וכל אשר אין לו גם את אשר הוא חשב להיות לו יקח ממנו׃
1 Corinthiens 3:18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
Galates 2:6
ומאת הנחשבים להיות מה יהיו מי שיהיו אינני חושש לזה כי האלהים לא ישא פני איש לי לא הוסיפו החשובים מאומה׃
Galates 2:9
וכאשר ידעו יעקב וכיפא ויוחנן הנחשבים לעמודים את החסד הנתן לי נתנו לי ולבר נבא את יד ימינם ונאות כי נלך אנחנו לגוים והמה למולים׃
Galates 6:3
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃
Jacques 3:2-6
2
כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃
3
הנה בפי הסוסים נשים את הרסן למען אשר ישמעו לנו ונהגנו בו את כל גויתם׃
4
והנה האניות אף כי גדלות הנה ורוחות קשות יהדפום ינהג אתן משוט קטן אל כל אשר יחפץ החבל כן גם הלשון אבר קטן היא וגדלות תדבר׃
5
ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃
6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
Psaumes 32:9
אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃
Psaumes 34:13
נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃
Psaumes 39:1
למנצח לידיתון מזמור לדוד אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי׃
Psaumes 39:2
נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר׃
Psaumes 141:3
שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על דל שפתי׃
Proverbes 10:19
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃
Proverbes 10:31
פי צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃
Proverbes 13:2
מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס׃
Proverbes 13:3
נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃
Proverbes 15:2
לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃
Proverbes 16:10
קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו׃
Proverbes 19:1
טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל׃
Proverbes 21:26
כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃
Ephésiens 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
Ephésiens 5:4
גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃
1 Pierre 3:10
כי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב יצר לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה׃
Jacques 1:22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃
Deutéronome 11:16
השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם׃
Esaïe 44:20
רעה אפר לב הותל הטהו ולא יציל את נפשו ולא יאמר הלוא שקר בימיני׃
Galates 6:3
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃
Jacques 2:20
ואתה איש בער התחפץ לדעת כי האמונה בבלי מעשים מתה היא׃
Esaïe 1:13
לא תוסיפו הביא מנחת שוא קטרת תועבה היא לי חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה׃
Malachie 3:14
אמרתם שוא עבד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני יהוה צבאות׃
Matthieu 15:9
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
Marc 7:7
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
1 Corinthiens 15:2
אשר גם תושעו בה אם תחזיקו בדבר אשר בשרתי אתכם אך אם לא לשוא האמנתם׃
1 Corinthiens 15:15
וגם נמצא עדי שקר לאלהים יען אשר העידנו את האלהים כי הקים את המשיח אשר לא הקימו אם אמת הוא שהמתים לא יקומו׃
Galates 3:4
הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃