Proverbes 14:15
פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו׃
Esaïe 8:20
לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר׃
2 Corinthiens 13:5
נסו נא אתכם אם באמונה אתם בחנו אתכם או האינכם ידעים את נפשכם כי ישוע המשיח בכם אם לא כי נמאסים אתם׃
Hébreux 12:15
והזהרו פן יש בכם איש מתאחר מחסד אלהים פן יוגיעכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים׃
Jacques 2:12
כן דברו וכן עשו כאנשים העתידים להשפט על פי תורת החרות׃
Psaumes 19:7-10
7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
8
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
9
יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו׃
10
הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים׃
Psaumes 119:32
דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃
Psaumes 119:45
ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי׃
Psaumes 119:96-105
96
לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃
97
מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי׃
98
מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא לי׃
99
מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי׃
100
מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃
101
מכל ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך׃
102
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃
103
מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי׃
104
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃
105
נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃
Romains 7:12
ובכן התורה היא קדושה והמצוה קדושה וישרה וטובה׃
Romains 7:22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
Romains 7:23
אך ראה אני באברי חק אחר הלחם לחק שכלי ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באברי׃
Jean 8:32
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
Jean 8:36
לכן אם הבן יעשה אתכם בני חורין חפשים באמת תהיו׃
Romains 8:15
כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
2 Corinthiens 3:17
והאדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם החרות׃
2 Corinthiens 3:18
ואנחנו כלנו בפנים מגלים ראים את כבוד האדון במראה ונחלף אל עצם דמות ההיא מכבוד אל כבוד כהחלף מאת אדון הרוח׃
Galates 5:1
ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃
1 Pierre 2:16
כחפשים ולא כאלו היתה לכם החפשה למכסה הרעה כי אם כעבדי אלהים׃
1 Samuel 12:14
אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקלו ולא תמרו את פי יהוה והיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם׃
Jean 8:31
ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃
Jean 15:9
כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃
Jean 15:10
אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃
Actes 2:42
ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃
Actes 13:43
ורבים מן היהודים ומגרי הצדק הלכו אחרי פולוס ובר נבא בהפרד הקהל והמה דברו על לבם ויזהירום לעמד בחסד האלהים׃
Actes 26:22
והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃
Romains 2:7
למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃
Romains 2:8
ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃
Romains 11:22
לכן ראה נא טובת אלהים וזעמו זעמו על הנפלים ועליך טובתו אם תעמד בטובתו ואם אין כי עתה גם אתה תגדע׃
Colossiens 1:23
אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃
1 Timothée 2:15
אבל תושע בלדתה בנים אם תעמדנה באמונה ובאהבה ובקדשה עם הצניעות׃
1 Timothée 4:16
שית לבך לנפשך ולהוראה והחזק בזה כי בעשותך כן תושיע את נפשך ואת נפש השמעים אליך׃
1 Jean 2:24
ואתם יקם נא בכם הדבר אשר שמעתם מראש ואם יקום בכם אשר שמעתם מראש אז גם אתם תקומו בבן ובאב׃
Jacques 1:23
כי האיש אשר רק שמע את הדבר ולא עשהו נמשל לאיש מביט את תאר הויתו במראה׃
Jacques 1:24
כי הביט אל מראהו וילך לו וברגע שכח מה תארו׃
Psaumes 19:11
גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃
Psaumes 106:3
אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת׃
Psaumes 119:2
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃
Psaumes 119:3
אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃
Luc 6:47-49
47
כל הבא אלי ושומע את דברי ועשה אתם אורה אתכם למי הוא דומה׃
48
דומה הוא לאיש בנה בית אשר העמיק לחפר וייסדו על הסלע וכבוא השטף פרץ הנהר בבית ההוא ולא יכל להניעו כי על הסלע יסודו׃
49
ואשר שמע ולא עשה דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע בלי יסוד ויפרץ בו הנהר ויפל פתאם ויגדל שבר הבית ההוא׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Jean 13:17
אם ידעתם זאת אשריכם אם כן תעשו׃
1 Corinthiens 15:58
על כן אחי חביבי התכוננו בל תמוטו והעדיפו בכל עת במעשה אדנינו מדעתכם כי לא לריק עמלכם באדנינו׃
Apocalypse 14:13
ואשמע קול מן השמים מדבר אלי כתב אשרי המתים אשר ימותו באדון מעתה אמנם כן אמר הרוח למען ינוחו מעמלם ומעשיהם הלך ילכו אחריהם׃
Apocalypse 22:14
אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים׃