Néhémie 8:2
ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אשה וכל מבין לשמע ביום אחד לחדש השביעי׃
Néhémie 8:3
ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והנשים והמבינים ואזני כל העם אל ספר התורה׃
Néhémie 8:12-14
12
וילכו כל העם לאכל ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם׃
13
וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם הכהנים והלוים אל עזרא הספר ולהשכיל אל דברי התורה׃
14
וימצאו כתוב בתורה אשר צוה יהוה ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסכות בחג בחדש השביעי׃
Néhémie 8:18-14
Néhémie 9:3
ויקומו על עמדם ויקראו בספר תורת יהוה אלהיהם רבעית היום ורבעית מתודים ומשתחוים ליהוה אלהיהם׃
Proverbes 8:32-35
32
ועתה בנים שמעו לי ואשרי דרכי ישמרו׃
33
שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו׃
34
אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי׃
35
כי מצאי מצאי חיים ויפק רצון מיהוה׃
Ecclesiaste 5:1
שמר רגליך כאשר תלך אל בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע׃
Marc 2:2
ויאספו רבים מהרה עד אפס מקום לעמד אף מחוץ לפתח וידבר אליהם את הדבר׃
Marc 12:37
הנה דוד בעצמו קרא לו אדון ואיך הוא בנו ויאהב רב העם לשמע אתו׃
Luc 15:1
ויהי בקרב אליו כל המוכסים והחטאים לשמע אותו׃
Luc 19:48
ולא מצאו מה לעשות כי כל העם דבקו אחריו לשמע אתו׃
Actes 2:42
ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃
Actes 10:33
ואמהר ואשלח אליך ואתה היטבת לעשות אשר באת אלי והננו כלנו פה לפני האלהים לשמע את כל אשר צוית מאת יהוה׃
Actes 13:42-44
42
ובצאת היהודים מבית הכנסת בקשו מהם הגוים לדבר אליהם את הדברים האלה בשבת הבאה׃
43
ורבים מן היהודים ומגרי הצדק הלכו אחרי פולוס ובר נבא בהפרד הקהל והמה דברו על לבם ויזהירום לעמד בחסד האלהים׃
44
ובשבת השנית נקהלה כמעט כל העיר לשמע את דבר יהוה׃
Actes 13:48-44
Actes 17:11
ואלה היו נדיבים מאנשי תסלוניקי ויקבלו את הדבר בכל לב וידרשו בכתובים יום יום לדעת אם כן הוא הדבר׃
1 Thessaloniciens 2:13
בעבור זאת גם נודה תמיד לאלהים כי אתם בקבלכם מאתנו דבר שמועת האלהים לא קבלתם אותו כדבר בני אדם כי אם כמו שהוא באמת כדבר האלהים אשר הוא גם פעל בכם המאמינים׃
Jacques 1:26
איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃
Jacques 3:1
אחי אל יהיו רבים מכם למורים באשר ידעתם כי בזאת נכביד עלינו את הדין׃
Jacques 3:2
כי כלנו מרבים להכשל ואשר לא יכשל בדבור הוא איש תמים וביכלתו לשום רסן גם לכל גופו׃
Proverbes 10:19
ברב דברים לא יחדל פשע וחשך שפתיו משכיל׃
Proverbes 13:3
נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו׃
Proverbes 15:2
לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת׃
Proverbes 17:27
חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה׃
Proverbes 18:13
משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה׃
Proverbes 18:21
מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃
Proverbes 21:23
שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃
Ecclesiaste 5:2
אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים׃
Ecclesiaste 5:3
כי בא החלום ברב ענין וקול כסיל ברב דברים׃
Néhémie 9:17
וימאנו לשמע ולא זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את ערפם ויתנו ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אפים ורב וחסד ולא עזבתם׃
Proverbes 14:17
קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃
Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
Proverbes 15:18
איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב׃
Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Proverbes 17:14
פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃
Proverbes 19:11
שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃
Proverbes 19:19
גרל חמה נשא ענש כי אם תציל ועוד תוסף׃
Proverbes 25:28
עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו׃
Ecclesiaste 7:8
טוב אחרית דבר מראשיתו טוב ארך רוח מגבה רוח׃
Ecclesiaste 7:9
אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח׃
Matthieu 5:22
אבל אני אמר לכם כל אשר יקצף על אחיו חנם מחיב הוא לבית דין ואשר יאמר אל אחיו רקא מחיב הוא לסנהדרין ואשר יאמר אתה הנבל מחיב לאש גיהנם׃
Galates 5:20
עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃
Galates 5:21
צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃
Ephésiens 4:26
רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃
Ephésiens 4:31
כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃
Colossiens 3:8
אך עתה הסירו מכם כל אלה את הרגז את הכעס את הרשע את הגדוף ואת דברי נבלה מפיכם׃
Colossiens 3:15
וישלט בלבבכם שלום האלהים אשר נקראתם לו בגוף אחד וזבחו תודה׃