Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Esaïe 66:2
ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי׃
Matthieu 5:3
אשרי עניי רוח כי להם מלכות השמים׃
Philippiens 3:8
וגם עודני חשב את כלן לחסרון לעמת מעלת ידיעת ישוע המשיח אדני אשר בעבורו חסרתי את נפשי מכל אלה ואחשבם לסחי להרויח את המשיח ולהמצא בו׃
1 Timothée 6:17
את עשירי העולם הזה תצוה שלא ירום לבבם גם לא יבטחו בעשר הבוגד כי אם באלהים חיים המספיק לנו די והותר לשבע׃
Jacques 4:14
ולא תדעו מה ילד יום מחר כי מה חייכם עשן הם אשר נראה כמעט רגע ואחר כלה וילך׃
Job 14:2
כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד׃
Psaumes 37:2
כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון׃
Psaumes 37:35
ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃
Psaumes 37:36
ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃
Psaumes 90:5
זרמתם שנה יהיו בבקר כחציר יחלף׃
Psaumes 90:6
בבקר יציץ וחלף לערב ימולל ויבש׃
Psaumes 102:11
ימי כצל נטוי ואני כעשב איבש׃
Psaumes 103:15
אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ׃
Esaïe 40:6
קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה׃
Matthieu 6:30
ואם ככה מלביש האלהים את חציר השדה אשר היום צמח ומחר ישלך לתוך התנור אף כי אתכם קטני האמונה׃
1 Corinthiens 7:31
והנהנים מן העולם הזה כאלו אין להם הנאה ממנו כי עבור יעבר תאר העולם הזה׃
1 Pierre 1:24
כי כל בשר חציר וכל כבוד איש כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ׃
1 Jean 2:17
והחלד עבור יעבר עם תאותיו והעשה רצון אלהים יעמד לעד׃