×

Erreur

AutoTweet NG ZefaniaBible - Verse Plugin - AutoTweet NG Component is not installed or not enabled.
Hébreux 6:16-18
16
בני האדם ישבעו בגדול מהם והשבועה להם קץ כל ערעור לקיום הדבר׃
17
על כן כאשר רצה האלהים להראות ביותר את ירשי ההבטחה כי לא תשתנה עצתו ערב אתה בשבועה׃
18
למען על פי שני דברים בלתי משתנים אשר חלילה לאלהים לשקר בם יהיה לנו אשר נסנו עליו זרוז גדול לאחז בתקוה הנתונה לפנינו׃
Génèse 22:15-18
15
ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים׃
16
ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך׃
17
כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו׃
18
והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי׃
Ezechiel 32:13
והאבדתי את כל בהמתה מעל מים רבים ולא תדלחם רגל אדם עוד ופרסות בהמה לא תדלחם׃
Psaumes 105:9
אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק׃
Psaumes 105:10
ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם׃
Esaïe 45:23
בי נשבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישוב כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון׃
Jérémie 22:5
ואם לא תשמעו את הדברים האלה בי נשבעתי נאם יהוה כי לחרבה יהיה הבית הזה׃
Jérémie 49:13
כי בי נשבעתי נאם יהוה כי לשמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם׃
Michée 7:20
תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם׃
Luc 1:73
את השבועה אשר נשבע לאברהם אבינו׃