Hébreux 4:9
על כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃
1 Corinthiens 7:29
וזאת אני אמר אחי כי השעה דחוקה למען מעתה יהיו הנשואים כאלו אין להם נשים׃
Nombres 14:12
אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו׃
Nombres 14:31
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה׃
Esaïe 65:15
והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר׃
Matthieu 21:43
על כן אני אמר לכם כי תקח מכם מלכות האלהים ותנתן לגוי אשר יעשה את פריה׃
Matthieu 22:9
לכן לכו נא אל ראשי הדרכים וכל איש אשר תמצאו קראו אתו אל החתנה׃
Matthieu 22:10
ויצאו העבדים ההם אל הדרכים ויאספו את כל אשר מצאו גם רעים גם טובים וימלא בית החתנה מסבים׃
Luc 14:21-24
21
ויבא העבד ויגד את הדברים האלה לאדניו ויקצף בעל הבית ויאמר לעבדו מהר צא אל רחבות העיר ואל הוצותיה והבא הנה את העניים ואת הנשברים ואת העורים ואת הפסחים׃
22
ויאמר העבד אדני כאשר צוית כן נעשה ויש עוד מקום׃
23
ויאמר האדון אל העבד צא אל הדרכים ואל הגדרות ופצר בהם לבוא למען ימלא ביתי׃
24
כי אני אמר לכם אין אחד מן האנשים הקרואים ההם אשר יטעם סעודתי׃
Actes 13:46
אז הגידו פולוס ובר נבא על פניהם לאמר בדין היה להשמיע אתכם בראשונה את דבר האלהים ועתה אחרי אשר מאסתם אותו ואינכם זכים בעיניכם לחיי העולם לכן הננו פנים אל הגוים׃
Actes 13:47
כי כן צוה עלינו האדון נתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
Actes 28:28
לכן דעו כי לגוים נשלחה תשועת אלהים והמה ישמעו׃
Hébreux 4:2
כי גם אלינו באה הבשורה כמו אליהם אך לא הועיל להם דבר השמועה מפני אשר לא התערב באמונה לשמעים׃
Hébreux 3:19
ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃
Galates 3:8
והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃
Hébreux 3:18
ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃
Hébreux 3:19
ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃