Hébreux 3:18
ולמי נשבע לבלתי בא אל מנוחתו אם לא לסוררים׃
Hébreux 3:19
ואנחנו ראים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו׃
Hébreux 4:3
כי באי המונה אנחנו המאמינים כמו שאמר אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי אף כי נגמרו מעשי יהוה מעת הוסד העולם׃
Nombres 14:20-23
20
ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃
21
ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃
22
כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי׃
23
אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃
Nombres 14:25-23
Nombres 14:27-30
27
עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי׃
28
אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם׃
29
במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי׃
30
אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
Nombres 14:35-30
Nombres 32:10-13
10
ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר׃
11
אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי׃
12
בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה׃
13
ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה׃
Deutéronome 1:34
וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃
Deutéronome 1:35
אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם׃
Deutéronome 2:14
והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם׃
Hébreux 4:9
על כן נשארה עוד מנוחת שבת לעם אלהים׃