Job 33:21-28
21
יכל בשרו מראי ושפי עצמותיו לא ראו׃
22
ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים׃
23
אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו׃
24
ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר׃
25
רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו׃
26
יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו׃
27
ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי׃
28
פדה נפשי מעבר בשחת וחיתי באור תראה׃
Psaumes 33:19
להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃
Psaumes 56:13
כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים׃
Psaumes 89:48
מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה׃
Luc 1:74
להצילנו מיד איבינו ולתתנו לעבדו בלי פחד׃
Luc 1:75
בתמים ובצדקה לפניו כל ימי חיינו׃
2 Corinthiens 1:10
אשר הצילנו ממות כזה ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים כי יוסיף להצילנו׃
Job 18:11
סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו׃
Job 18:14
ינתק מאהלו מבטחו ותצעדהו למלך בלהות׃
Job 24:17
כי יחדו בקר למו צלמות כי יכיר בלהות צלמות׃
Psaumes 55:4
לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי׃
Psaumes 73:19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
1 Corinthiens 15:50-57
50
וזאת אני אמר אחי כי בשר ודם לא יוכל לרשת את מלכות האלהים ואשר יכלה לא יירש את אשר לא יכלה׃
51
הנה סוד אגידה לכם הן לא כלנו נישן המות אבל כלנו נתחלף׃
52
ברגע אחד כהרף עין כתקע השופר האחרון כי יתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף׃
53
כי מה שעתה לכליון לבוש ילבש אל כליון ואמר ימות יבוש ילבש אל מות׃
54
וכשילבש מה שעתה לכליון אל כליון ומה שעתה למות ילבש אל מות אז יהיה דבר הכתוב בלע המות לנצח׃
55
איה עקצף המות איה שאול בצחונך׃
56
עקץ המות הוא החטא וכח החטא היא התורה׃
57
אבל תודות לאלהים אשר נתן לנו הנצחון על ידי אדנינו ישוע המשיח׃
Romains 8:15
כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
Romains 8:21
אשר הבריאה גם היא תשחרר מעבדות הכליון אל חרות כבוד בני האלהים׃
Galates 4:21
אמרו לי אתם החפצים להיות משעבדים לתורה הלא שמעתם את התורה׃
2 Timothée 1:7
כי האלהים לא נתן לנו רוח אימה כי אם רוח גבורה ואהבה ומוסר׃