Hébreux 11:16
אכן נכספו למושב טוב ממנו והוא בשמים ועל כן לא בוש האלהים להקרא אלהיהם כי הכין להם עיר׃
Hébreux 13:14
כי פה אין לנו עיר עמדת כי את העתידה אנחנו מבקשים׃
Romains 8:23-25
23
ולא זאת בלבד כי גם אנחנו אף אם יש לנו בכורי הרוח נאנח בנפשנו ונחכה למשפט הבנים פדות גויתנו׃
24
כי נושענו בתקוה אך התקוה הנראה לעינים איננה תקוה כי איך ייחל איש לדבר אשר הוא ראה׃
25
אבל אם נקוה לאשר לא ראינהו נחכה לו בסבלנות׃
2 Corinthiens 4:18
אשר לא נביט אל הדברים הנראים כי אם אל אשר אינם נראים כי הנראים לשעה המה ואשר אינם נראים הם לעולם׃
2 Corinthiens 5:1-7
1
הן ידענו כי בהרס בית אהלנו אשר בארץ יש לנו בנין מאת האלהים בית אשר איננו מעשה ידים והוא לעולם בשמים׃
2
כי גם עתה נאנחים ונכספים אנחנו להתעטף בביתנו אשר מן השמים׃
3
באשר אחרי לבשנהו לא נמצא ערמים׃
4
כי גם עתה באהלנו זה נאנח מפני הכבד ולא חפצנו להתפשט כי אם להתעטף למען יבלע המות על ידי החיים׃
5
והמכין אתנו לזאת הוא האלהים אשר אף נתן לנו את ערבון הרוח׃
6
לכן בטוחים אנחנו בכל עת וידעים כי כל עוד שמושבנו בגוף רחוקים אנחנו מן האדון׃
7
כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים׃
Philippiens 1:23
כי משוך אני מן השנים נפשי אותה להפטר ולהיות עם המשיח כי זה המבחר׃