Luc 11:39-41
39
ויאמר אליו האדון כעת אתם הפרושים מטהרים את הכום והקערה מחוץ והפנימי אשר בכם הוא מלא גזל ורשע׃
40
הכסילים הלא עשה החיצון גם עשה את הפנימי׃
41
אבל תנו לצדקה את אשר בם והנה הכל טהור לכם׃
Actes 10:15
ויהי עוד קול אליו פעם שנית לאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃
Romains 14:14
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃
Romains 14:20
אל תהרוס את מעשה אלהים על דבר מאכל הן הכל טהור הוא אבל רע לאדם אשר יאכלנו במכשל לבו׃
1 Corinthiens 6:12
הכל הוא ברשותי אך לא כל דבר יועיל הכל הוא ברשותי אך לא ישעבדני דבר׃
1 Corinthiens 6:13
המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃
1 Corinthiens 10:23
הכל ברשותי אבל אין הכל מועיל הכל ברשותי אבל אין הכל בנה׃
1 Corinthiens 10:25
כל הנמכר במקולין אתו תאכלו ואל תחקרו מפני מכשל הלב׃
1 Corinthiens 10:31
לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃
1 Timothée 4:3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
1 Timothée 4:4
כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃
Proverbes 21:4
רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת׃
Aggée 2:13
ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא׃
Zacharie 7:5
אמר אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמר כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי וזה שבעים שנה הצום צמתני אני׃
Zacharie 7:6
וכי תאכלו וכי תשתו הלוא אתם האכלים ואתם השתים׃
Matthieu 15:18
אבל היוצא מן הפה יוצא מן הלב והוא מטמא את האדם׃
Romains 14:20
אל תהרוס את מעשה אלהים על דבר מאכל הן הכל טהור הוא אבל רע לאדם אשר יאכלנו במכשל לבו׃
Romains 14:23
ואשר לו ספק באכלו נאשם כי לא עשה מאמונה וכל אשר נעשה מבלי אמונה חטא הוא,׃
1 Corinthiens 11:27-29
27
לכן מי שיאכל מן הלחם הזה או ישתה מכוס האדון שלא כראוי יאשם לגוף אדנינו ולדמו׃
28
יבחן האיש את נפשו ואז יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס׃
29
כי האכל והשתה שלא כראוי אכל ושתה דין לנפשו יען אשר לא הפלה את גוף האדון׃
1 Corinthiens 8:7
אך לא בכלם הדעת כי יש אשר בזכרם עוד את האליל אכלים כזבח האליל ובכן לבם החלוש יתגאל׃
Hébreux 9:14
אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃
Hébreux 10:22
נקרבה נא בלבב שלם ובאמונה תמימה מטהרים בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים׃