1 Timothée 1:4-7
4
ולא ישימו לבם להגדות וללמודי תולדות אין קץ המביאים יותר לשאלות מלבנות בית אלהים באמונה׃
5
כי תכלית המצוה היא האהבה בלב טהור וברוח טובה ובאמונה לא צבועה׃
6
יש אשר תעו ממנה ויפנו אחרי למודי תהו׃
7
בחשבם להיות מורי תורה ואינם מבינים מה הם אמרים ומה הם מחליטים׃
2 Timothée 4:4
ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות׃
Esaïe 29:13
ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה׃
Matthieu 15:9
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
Marc 7:7
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
Colossiens 2:22
והם כלם לכליון בתשמישם לפי מצות אנשים ולמודיהם׃
Galates 4:9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
2 Timothée 4:4
ויטו אזניהם מן האמת ויפנו אל ההגדות׃
Hébreux 12:25
לכן ראו פן תמאנו לשמע אל המדבר כי הן לא נמלטו המאנים לשמע אל המדבר עמהם בארץ אף אנחנו אם נמאן לשמע בקול המדבר מן השמים׃
2 Pierre 2:22
ויקר להם כאשר יאמר משל האמת הכלב שב על קאו והחזיר עלה מן הרחצה להתגלל ברפש׃