2 Timothée 1:16
יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי פעמים רבות השיב את נפשי ולא בוש ממוסרי׃
1 Rois 17:20
ויקרא אל יהוה ויאמר יהוה אלהי הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הרעות להמית את בנה׃
Matthieu 25:34-40
34
אז יאמר המלך אל הנצבים לימינו באו ברוכי אבי ורשו את המלכות המוכנה לכם למן הוסד העולם׃
35
כי רעב הייתי ותאכילני צמא הייתי ותשקוני גר הייתי ותאספוני׃
36
ערום ותכסוני חולה ותבקרוני במשמר הייתי ותבאו אלי׃
37
וענו הצדיקים ואמרו אדנינו מתי ראינוך רעב ונכלכלך או צמא ונשקה אותך׃
38
ומתי ראינוך גר ונאספך או ערם ונכסך׃
39
ומתי ראינוך חולה או במשמר ונבא אליך׃
40
והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
Psaumes 130:3
אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד׃
Psaumes 130:4
כי עמך הסליחה למען תורא׃
Luc 1:72
לעשות חסד עם אבותינו ולזכר את ברית קדשו׃
Luc 1:78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
Romains 3:23
כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃
Romains 3:24
ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃
Romains 9:15-23
15
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
16
ועל כן אין הדבר לא ביד הרצה ולא ביד הרץ כי אם ביד האלהים המרחם׃
17
כי כן הכתוב אמר לפרעה בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ׃
18
ויוצא מזה כי את אשר יחפץ יחננו ואת אשר יחפץ יקשהו׃
19
וכי תאמר אלי מדוע יוכיח עוד נגד רצונו מי יתיצב׃
20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃
21
אם אין רשות ליצר על החמר לעשות מגלם אחד כלי אחד לכבוד ואחד לקלון׃
22
ומה אפוא אם האלהים החפץ להראות זעמו ולהודיע גבורתו נשא בכל ארך רוחו את כלי הזעם הנכונים לאבדון׃
23
להודיע גם את עשר כבודו על כלי החנינה אשר יעדם לכבוד׃
Ephésiens 2:4
אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃
1 Pierre 1:10
את התשועה אשר עליה חקרו ודרשו הנביאים הנבאים על החסד השמור לכם׃
2 Timothée 1:12
ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃
1 Thessaloniciens 2:19
כי מי תקותנו ומי שמחתנו ועטרת תפארתנו הלא גם אתם לפני אדנינו ישוע המשיח בבואו׃
Luc 8:3
ויוחנה אשת כוזא סוכן הורדוס ושושנה ואחרות רבות אשר שרתהו מנכסיהן׃
2 Corinthiens 9:1
אמנם אין צרך לכתב אליכם על דבר השרות אשר לעזרת הקדשים׃
Hébreux 6:10
כי האלהים לא יעות צדק לשכח את מעשיכם ואת עמל אהבתכם אשר הראיתם לשמו ששרתם ועודכם משרתים את הקדשים׃
2 Timothée 4:12
את טוכיקוס שלחתי לאפסוס׃
Actes 19:1
ויהי בהיות אפולוס בקורנתוס ויעבר פולוס במדינות העליונת וירד אל אפסוס וימצא שם תלמידים׃
1 Corinthiens 16:8
אבל אשב באפסוס עד חג השבועות׃
1 Timothée 1:3
הנה בלכתי למקדוניא בקשתי ממך לשבת באפסוס למען תזהיר מקצת אנשים שלא יורו תורה זרה׃
Apocalypse 2:1
אל מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב׃