2 Timothée 1:14
שמר את הפקדון הטוב בעזרת רוח הקדש השכן בנו׃
2 Timothée 3:14
אבל אתה עמד במה שלמדת והבטחת כי יודע אתה מי הוא אשר למדת ממנו׃
Proverbes 3:18
עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃
Proverbes 3:21
בני אל ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃
Proverbes 4:4-8
4
וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃
5
קנה חכמה קנה בינה אל תשכח ואל תט מאמרי פי׃
6
אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃
7
ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנינך קנה בינה׃
8
סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃
Proverbes 4:13-8
Proverbes 23:23
אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃
Philippiens 1:27
רק חתנהגו כראוי לבשורת המשיח למען אשמע עליכם אם בבואי לראותכם אם בהיותי רחוק כי קימים אתם ברוח אחת ועזרים אתי בנפש אחת להלחם בעד אמונת הבשורה׃
1 Thessaloniciens 5:21
בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃
Tite 1:9
ומחזיק בדבר הנאמן כפי ההוראה למען יהיה בכחו להזהיר בלקח הבריא ולהוכיח את המריבים׃
Hébreux 3:6
אבל המשיח הוא הבן על ביתו ואנחנו ביתו אם נחזיק בבטחון ובתהלת התקוה ולא נרפנה עד הקץ׃
Hébreux 4:14
ועתה בהיות לנו כהן ראש גדול אשר עבר בשמים הוא ישוע בן האלהים נחזיקה בהודאתנו׃
Hébreux 10:23
נחזיקה בהודית התקוה בל נמוט כי נאמן המבטיח׃
Jude 1:3
אהובי בהשתדלי לכתב אליכם על דבר התשועה האחת לכלנו חובה היא בעיני לזרזכם במכתב אשר תלחמו לאמונה המסורה פעם אחת לקדושים׃
Apocalypse 2:25
אפס מה שיש לכם החזיקו בו עד כי אבוא׃
Apocalypse 3:3
זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Apocalypse 3:11
הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃
Proverbes 8:14
לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃
Romains 2:20
מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃
Romains 6:17
אבל תודת לאלהים כי הייתם עבדי החטא ואחר שמעתם בכל לבבכם אל תכונת הלקח אשר נמסרתם לו׃
1 Timothée 1:10
וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃
1 Timothée 6:3
האיש אשר יורה תורה אחרת ולא יעמד בדברים הבריאים של אדנינו ישוע המשיח ובלקח החסידות׃
Tite 2:1
ואתה דבר את הנאה ללקח הבריא׃
Tite 2:8
ובדבר בריא ומום אין בו למען יבוש המתקומם ולא ימצא לדבר עליכם רע׃
2 Timothée 2:2
ואת אשר שמעת ממני בפני עדים רבים תפקידנו בידי אנשים נאמנים אשר הם כשרים ללמד גם את האחרים׃
Philippiens 4:9
אשר למדתם וקבלתם ושמעתם וראיתם בי את אלה תעשו ואלהי השלום יהיה עמכם׃
Colossiens 1:4
אחרי אשר שמענו אמונתכם במשיח ישוע ואהבתכם אל כל הקדשים׃
1 Timothée 1:14
ויגדל עלי במאד מאד חסד אדנינו עם האמונה והאהבה במשיח ישוע׃