Esdras 6:10
די להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי׃
Néhémie 1:11
אנא אדני תהי נא אזנך קשבת אל תפלת עבדך ואל תפלת עבדיך החפצים ליראה את שמך והצליחה נא לעבדך היום ותנהו לרחמים לפני האיש הזה ואני הייתי משקה למלך׃
Psaumes 20:1-4
1
למנצח מזמור לדוד יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב׃
2
ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך׃
3
יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה׃
4
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא׃
Psaumes 72:1
לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך׃
Jérémie 29:7
ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל יהוה כי בשלומה יהיה לכם שלום׃
Romains 13:1-7
1
כל נפש תכנע לגדלת הרשיות כי אין רשות כי אם מאת האלהים והרשיות הנמצאות על יד אלהים נתמנו׃
2
לכן כל המתקומם לרשות מרד הוא בצווי האלהים והמרדים ישאו את דינם׃
3
כי השליטים אינם לפחד למעשים הטובים כי אם להרעים ועל כן אם רצונך שלא תירא מן הרשות עשה הטוב והיה לך שבח ממנה׃
4
כי משמשת אלהים היא לטוב לך אך אם הרע תעשה ירא כי לא לחנם חגרת חרב היא כי משמשת אלהים היא נקמת בקצף מכל עשה הרע׃
5
על כן עלינו להכנע לא לבד בעבור הקצף כי גם בעבור דעת חובתנו׃
6
כי לזאת אף משלמים אתם את המס כי משרתי אלהים המה השקדים על זאת׃
7
לכן תנו לכל איש כחובתכם המס לאשר לו המס המכס לאשר לו המכס והמורא לאשר לו המורא והכבוד לאשר לו הכבוד׃
1 Pierre 2:13
והכנעו לכל פקדת אדם בגלל האדון אם למלך כראוי לראש׃
Génèse 49:14
יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים׃
Génèse 49:15
וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד׃
2 Samuel 20:19
אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל למה תבלע נחלת יהוה׃
Proverbes 24:21
ירא את יהוה בני ומלך עם שונים אל תתערב׃
Ecclesiaste 3:12
ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו׃
Ecclesiaste 3:13
וגם כל האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלהים היא׃
Ecclesiaste 8:2-5
2
אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים׃
3
אל תבהל מפניו תלך אל תעמד בדבר רע כי כל אשר יחפץ יעשה׃
4
באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה׃
5
שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם׃
Romains 12:18
אם תוכלו ככל אשר תמצא ידכם היו בשלום עם כל אדם׃
1 Thessaloniciens 4:11
ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃
Hébreux 12:14
רדפו את השלום עם כל אדם ואת הקדשה אשר בלעדיה לא יראה איש את האדון׃
Luc 1:6
ושניהם היו צדיקים לפני האלהים והלכי תם בכל מצות יהוה ובחקתיו׃
Luc 2:25
והנה איש היה בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקדש היה עליו׃
Actes 10:22
ויאמרו קרניליוס שר מאה איש צדיק וירא אלהים ולו שם טוב בכל עם היהודים צוה על פי מלאך קדוש לקרא לך אל ביתו ולשמע דברים מפיך׃
Actes 24:16
ובזאת גם עמלתי להיות תמים לב לאלהים ולאדם תמיד׃
Philippiens 4:8
ובכן אחי כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים ואשר שמעו טוב כל מעשה צדק כל מעשה שבח על אלה תשימו לבבכם׃
Tite 2:10-14
10
ולא ימעלו מעל כי אם יראו כל אמונה טובה למען יפארו בכל את לקח אלהינו מושיענו׃
11
כי הופיע חסד אלהים להושיע את כל בני האדם׃
12
וליסר אתנו אשר נתעב הרשע ותאות העולם ונחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות׃
13
ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃
14
אשר נתן את נפשו בעדנו לגאלנו מכל עול ולטהר לו עם סגלה הזריז במעשים טובים׃
1 Pierre 2:9-13
9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃
10
אשר לפנים לא עם הייתם ועתה עם אלהים ואשר לפנים לא רחמו ועתה מרחמים׃
11
אהובים אזהירכם כגרים ותושבים הנזרו מתאות הבשר המתגרות בנפש׃
12
והיטיבו דרככם בגוים למען יביטו אל מעשיכם הטובים והיה תחת אשר חרפו אתכם כפעלי און יכבדו את האלהים ביום הפקדה׃
13
והכנעו לכל פקדת אדם בגלל האדון אם למלך כראוי לראש׃
2 Pierre 1:3-7
3
באשר גבורתו האלהית נתנה לנו את כל אשר לחיים ולחסידות על ידי דעת הקורא אתנו בכבודו וחילו׃
4
אשר בהם נתן לנו הבטחות גדלות מאד ויקרות למען תקחו על ידן חלק בטבע אלהים בהמלטכם מכליון התאוה אשר בעולם׃
5
בעבור זאת השתדלו להעמיד באמונתכם את הצדקה ובצדקה את הדעת׃
6
ובדעת את הפרישות ובפרישות את הסבלנות ובסבלנות את החסידות׃
7
ובחסידות את האחוה ובאחוה את האהבה׃