Deutéronome 32:41-43
41
אם שנותי ברק חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם׃
42
אשכיר חצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב׃
43
הרנינו גוים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו׃
Psaumes 74:22
קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום׃
Psaumes 74:23
אל תשכח קול צרריך שאון קמיך עלה תמיד׃
Psaumes 79:10-12
10
למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך׃
11
תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה׃
12
והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני׃
Psaumes 94:20-23
20
היחברך כסא הוות יצר עמל עלי חק׃
21
יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו׃
22
ויהי יהוה לי למשגב ואלהי לצור מחסי׃
23
וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם יהוה אלהינו׃
Esaïe 49:26
והאכלתי את מוניך את בשרם וכעסיס דמם ישכרון וידעו כל בשר כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב׃
Zacharie 2:8
כי כה אמר יהוה צבאות אחר כבוד שלחני אל הגוים השללים אתכם כי הנגע בכם נגע בבבת עינו׃
Apocalypse 6:10
ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמתי לא תשפט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ׃
Apocalypse 11:18
והגוים קצפו ויבא קצפך ועת המתים להשפט ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדשים וליראי שמך למקטנם ועד גדולם ולהשחית את משחיתי הארץ׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Apocalypse 16:5
ואשמע את מלאך המים אמר צדיק אתה ההוה והיה והקדוש כי כן שפטת׃
Apocalypse 16:6
כי דם קדשים ונביאים שפכו ודם השקיתם כי גמול ידם הוא׃
Apocalypse 18:20
רנו עליה השמים והשליחים הקדשים והנביאים כי שפט אלהים את משפטכם ממנה׃
Apocalypse 18:24
ובה נמצא דם הנביאים והקדשים וכל הרוגי ארץ׃
Apocalypse 19:2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃