2 Corinthiens 11:18-22
18
רבים מתהללים לפי הבשר לכן אתהלל אף אני׃
19
כי נשאים אתם ברצון את הסכלים בהיותכם חכמים׃
20
הלא תשאו אם יעביד אתכם איש אם יבלע אם ילכד אתכם אם יתנשא אם יכה אתכם על פניכם׃
21
לחרפתנו אנכי אמר זאת כאלו היינו רפים אבל בכל אשר ירהב איש להתהלל בסכלות אמר זאת ארהב גם אנכי׃
22
עברים הם כן גם אנכי ישראלים הם כן גם אנכי זרע אברהם הם כן גם אנכי׃