Romains 1:9
כי האלהים אשר אני עבד אתו ברוחי בבשורת בנו לעד לי כי תמיד אני מזכיר אתכם׃
Romains 9:1
אמת אני מדבר במשיח ולא אשקף ודעתי מעידה לי ברוח הקדש׃
Galates 1:20
ואשר אני כתב אליכם הנה נגד האלהים כי לא אכזב׃
1 Thessaloniciens 2:5
כי מעולם לא דברנו בשפת חלקות כאשר ידעתם וגם לא למען בצע בצע האלהים עד׃
Philippiens 2:26
יען היותו נכסף לכלכם ונעצב מאד על אשר שמעתם כי חלה׃
Philippiens 4:1
ועתה אחי החביבים והחמודים שמחתי ועטרת ראשי עמדו נא כן באדנינו חביבי׃
2 Corinthiens 13:9
כי נשמח אם חלשים אנחנו ואתם גבורים ועל זאת גם נתפלל על אשר תכוננו׃
Galates 4:19
בני אשר אני מחולל שנית עד כי יוצר בכם המשיח׃
Colossiens 2:1
הנני מודיע אתכם גדל הקרב אשר בקרבי על אדותיכם ועל אדות אנשי לודקיא ועל כל אשר לא ראו את פני בבשר׃
1 Thessaloniciens 2:8
ובחבבנו ככה אתכם חפצנו לתת לכם לא לבד את בשורת האלהים כי גם את נפשתינו יען כי הייתם חביבים עלינו׃
2 Timothée 1:4
ונכספתי לראותך בזכרי את דמעותיך למען אמלא שמחה׃
Philippiens 2:1
לכן אם יש תוכחה במשיח אם תנחומות האהבה אם התחברות הרוח אם רחמים וחמלה׃
Esaïe 16:11
על כן מעי למואב ככנור יהמו וקרבי לקיר חרש׃
Esaïe 63:15
הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו׃
Jérémie 31:20
הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה׃
Luc 1:78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
2 Corinthiens 6:12
לא צר מקומכם בנו אך צר המקום במעיכם׃
2 Corinthiens 7:15
וביותר מעיו המו לכם בזכרו את משמעת כלכם ואת אשר קבלתם אתו ביראה ובחרדה׃
Colossiens 3:12
לכן אתם כבחירי האלהים הקדשים והחביבים לבשו המון רחמים ונדיבות ונמיכות רוח וענוה וארך אפים׃
Philemon 1:12
ואתה קבל נא אתו שהוא מעי׃
Philemon 1:20
כן אחי אהנה נא ממך באדון נחם נא את מעי באדון׃
1 Jean 3:17
ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃