1 Corinthiens 13:7
את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל׃
1 Thessaloniciens 1:2-5
2
נודה לאלהים על כלכם בכל עת בהזכיר אתכם בתפלותינו׃
3
בזכרנו תמיד לפני האלהים אבינו את פעל אמונתכם ויגיעת אהבתכם וסבלנות תקותכם לאדנינו ישוע המשיח׃
4
כי ידענו אחי חביבי האלהים את אשר נבחרתם׃
5
באשר בשורתנו לא היתה לכם בדבור לבד כי גם בגבורה וברוח הקדש ובדעת נאמנה מאד כאשר ידעתם גם אתם את אשר היינו בתוככם למענכם׃
1 Thessaloniciens 5:5
אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃
Hébreux 6:9
אמנם ידידי מבטחים אנחנו בכם טבות מאלה וקרבות לישועה אף כי דברנו כזאת׃
Hébreux 6:10
כי האלהים לא יעות צדק לשכח את מעשיכם ואת עמל אהבתכם אשר הראיתם לשמו ששרתם ועודכם משרתים את הקדשים׃
2 Corinthiens 3:2
אתם אגרתנו הכתובה בלבבנו ונודעה ונקראה לכל אדם׃
2 Corinthiens 7:3
לא לחיב אתכם אני מדבר הלא הקדמתי לאמר כי אתם בלבנו יחד למות ויחד לחיות׃
Galates 5:6
כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃
1 Jean 3:14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
Actes 16:23-25
23
ויהי אחרי הכות אתם מכה רבה וישליכום במשמר ויצוו את שומר האסורים לשמרם היטב׃
24
והוא כאשר צוה כן השליכם בחדר המשמר הפנימי וישם את רגליהם בסד׃
25
ויהי כחצות הלילה ויתפללו פולוס וסילא ויזמרו לאלהים והאסורים מקשיבים אליהם׃
Actes 20:23
אפס כי רוח הקדש מעיד בכל עיר ועיר לאמר כי מוסרות וצרות נכונו לי׃
Ephésiens 3:1
בעבור זאת אני פולוס אסיר המשיח למענכם הגוים׃
Ephésiens 4:1
לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
Ephésiens 6:20
למען אדבר בה בבטחה כאשר מטל עלי לדבר׃
Colossiens 4:3
והתפללו גם בעדנו למען יפתח לנו האלהים את שער הדבור לחות את סוד המשיח אשר בעבורו אסור אנכי׃
Colossiens 4:18
שאלת השלום מידי אני פולוס זכרו את מוסרי החסד עמכם אמן׃
2 Timothée 1:8
לכן אל תבוש לא מעדות אדנינו ולא ממני אסירו כי אם תסבל הרעות גם אתה כמוני על הבשורה כפי כח האלהים׃
2 Timothée 2:9
אשר בעבורה אני נשא רעות עד למוסרות כעשה עול אבל דבר האלהים איננו נאסר׃
Hébreux 10:33
פעם בהיותכם לראי בחרפה ותוגה פעם בהשתתף לאשר הגיע אליהם כזאת׃
Hébreux 10:34
כי הצטערתם על מוסרי וגזלת רכושכם סבלתם בשמחה מדעתכם בנפשכם שיש לכם בשמים קנין טוב ממנו וקים לעד׃
Philippiens 1:17
ואלה מאהבה באשר הם ידעים כי נתון אנכי להצדיק את הבשורה׃
Philippiens 4:14
אבל היטבתם לעשות בהתחברכם אלי בצרתי׃
Philippiens 1:5
על התחברותכם אל הבשורה למן היום הראשון ועד הנה׃
1 Corinthiens 9:23
ואת זאת אני עשה בעבור הבשורה למען אקח חלקי בה גם אנכי׃
Hébreux 3:1
לכן אחי הקדושים חברים לקריאה של מעלה הביטו אל השליח וכהן הודיתנו הגדול אל המשיח ישוע׃
1 Pierre 4:13
כי אם שמחו על אשר חלק לכם בענויי המשיח למען גם תשמחו ותעלצו בהגלות כבודו׃
1 Pierre 5:1
את הזקנים אשר בקרבכם אזהיר אנכי עמיתם הזקן ועד ענויי המשיח וגם חבר לכבוד העתיד להגלות׃