Philippiens 1:22
אולם אם לחיות בבשר עוד יוסיף לי פרי עמלי אין לי להגיד במה אבחר׃
Philippiens 1:25
ואני בטח וידע כי אותר ואעמד עם כלכם יחד לאמץ אתכם ולהגדיל שמחת אמונתכם׃
Philippiens 1:26
למען תרבה על ידי תהלתכם במשיח ישוע בשובי לבוא אליכם׃
Jean 16:7
אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃
Actes 20:29-31
29
כי ידע אני אשר אחרי צאתי יבואו בתוככם זאבים עזים אשר לא יחוסו על העדר׃
30
וגם מקרבכם יקומו אנשים דברי תהפכות להטות אחריהם את התלמידים׃
31
על כן שקדו וזכרו כי שלש שנים יומם ולילה לא חדלתי לדבר על לב כל אחד מכם בדמעות׃