Philippiens 1:10
למען תבחנו את המבחרות והייתם זכים ובלי מכשול עד יום המשיח׃
2 Corinthiens 2:17
כי אנחנו איננו כמו הרבים העשים סחורה בדבר האלהים כי אם מתוך ישר לבב ומאלהים לפני אלהים נדבר במשיח׃
2 Corinthiens 4:1
על כן בהיות לנו השרות הזה כאשר חננו לא נחת׃
2 Corinthiens 4:2
כי אם מאסנו בסתרי הבשת שלא להתהלך בערמה ולא לזיף את דבר האלהים אלא בהראות האמת נזכיר אתנו לטוב נגד דעת כל בני אדם לפני האלהים׃
Job 6:14
למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב׃
Job 16:4
גם אנכי ככם אדברה לו יש נפשכם תחת נפשי אחבירה עליכם במלים ואניעה עליכם במו ראשי׃
Psaumes 69:26
כי אתה אשר הכית רדפו ואל מכאוב חלליך יספרו׃