Deutéronome 29:5
ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך׃
Néhémie 9:21
וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו׃
Matthieu 26:25-30
25
ויען יהודה המסר אותו ויאמר רבי האני הוא ויאמר אליו אתה אמרת׃
26
ובאכלם ויקח ישוע את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי׃
27
ויקח את הכוס ויברך ויתן להם לאמר שתו ממנה כלכם׃
28
כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים׃
29
ואני אמר לכם כי מעתה שתה לא אשתה מתנובת הגפן הזאת עד היום ההוא אשר אשתה אתה עמכם חדשה במלכות אבי׃
30
ויהי אחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים׃