Exode 23:29
לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה׃
Exode 23:30
מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ׃
Josué 15:63
ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה׃