Deutéronome 11:20
וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך׃
Exode 12:7
ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו בהם׃
Job 19:23-25
23
מי יתן אפו ויכתבון מלי מי יתן בספר ויחקו׃
24
בעט ברזל ועפרת לעד בצור יחצבון׃
25
ואני ידעתי גאלי חי ואחרון על עפר יקום׃
Esaïe 30:8
עתה בוא כתבה על לוח אתם ועל ספר חקה ותהי ליום אחרון לעד עד עולם׃
Esaïe 57:8
ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך כי מאתי גלית ותעלי הרחבת משכבך ותכרת לך מהם אהבת משכבם יד חזית׃
Habaquq 2:2
ויענני יהוה ויאמר כתוב חזון ובאר על הלחות למען ירוץ קורא בו׃