Deutéronome 24:13
השב תשיב לו את העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך׃
Lévitique 18:5
ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה׃
Psaumes 106:30
ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה׃
Psaumes 106:31
ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד עולם׃
Psaumes 119:6
אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך׃
Proverbes 12:28
בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות׃
Ezechiel 20:11
ואתן להם את חקותי ואת משפטי הודעתי אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם׃
Luc 10:28
ויאמר אליו כן השיבות עשה זאת וחיה׃
Luc 10:29
והוא חפץ להצטדק ויאמר אל ישוע ומי הוא רעי׃
Romains 10:3
כי את צדקת אלהים לא ידעו ויבקשו להקים את צדקתם ובעבור זאת לצדקת אלהים לא נכנעו׃
Romains 10:5
כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃
Romains 10:6
והצדקה אשר מתוך האמונה כה אמרת אל תאמר בלבבך מי יעלה השמימה הלא זאת היא להוריד את המשיח׃
Galates 3:12
והתורה איננה מן האמונה כי אם אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃
Jacques 2:10
כי איש אשר יקים את כל התורה ונכשל בדבר אחד הוא אשם אשם בכלם׃