Deutéronome 10:13
לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום לטוב לך׃
Job 35:7
אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח׃
Job 35:8
לאיש כמוך רשעך ולבן אדם צדקתך׃
Proverbes 9:12
אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃
Esaïe 3:10
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃
Jérémie 32:39
ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃
Matthieu 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
Romains 6:21
ומה אפוא הפרי שהיה לכם אז מן המעשים אשר עתה תבשו מהם כי אחריתם המות׃
Romains 6:22
אכן עתה בהיותכם משחררים מידי החטא ומשעבדים לאלהים יש לכם פריכם לקדשה ואחריתו חיי עולם׃
Deutéronome 4:1
ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם׃
Deutéronome 4:4
ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום׃
Deutéronome 8:1
כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם׃
Deutéronome 8:3
ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃
Psaumes 41:2
יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃
Psaumes 66:9
השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו׃
Proverbes 22:4
עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃
Romains 10:5
כי משה כתב על דבר הצדקה מתוך התורה אשר יעשה אתם האדם וחי בהם׃