Deutéronome 32:29
לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם׃
Deutéronome 32:30
איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם מכרם ויהוה הסגירם׃
Psaumes 81:13-15
13
לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו׃
14
כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי׃
15
משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם׃
Esaïe 48:18
לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים׃
Jérémie 44:4
ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים השכים ושלח לאמר אל נא תעשו את דבר התעבה הזאת אשר שנאתי׃
Ezechiel 33:31
ויבואו אליך כמבוא עם וישבו לפניך עמי ושמעו את דבריך ואותם לא יעשו כי עגבים בפיהם המה עשים אחרי בצעם לבם הלך׃
Ezechiel 33:32
והנך להם כשיר עגבים יפה קול ומטב נגן ושמעו את דבריך ועשים אינם אותם׃
Matthieu 23:37
ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את השלוחים אליה כמה פעמים רציתי לקבץ את בניך כתרנגלת המקבצת את אפרחיה תחת כנפיה ולא אביתם׃
Luc 19:42
לו ידעת אף את בעוד יומך הזה את דבר שלומך ועתה נעלם מעיניך׃
2 Corinthiens 5:20
לכן מליצי המשיח אנחנו וכאלו האלהים מזהיר אתכם על ידנו נבקש מכם בעד המשיח התרצו נא אל האלהים׃
2 Corinthiens 6:1
ואנחנו כעזרים נזהירה אתכם שלא תקבלו לריק את חסד אלהים׃
Hébreux 12:25
לכן ראו פן תמאנו לשמע אל המדבר כי הן לא נמלטו המאנים לשמע אל המדבר עמהם בארץ אף אנחנו אם נמאן לשמע בקול המדבר מן השמים׃
Hébreux 11:1
כי האמונה היא חסן הבטחון במקוה והוכחת דברים לא נראים׃
Psaumes 106:3
אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל עת׃
Psaumes 119:1-5
1
אשרי תמימי דרך ההלכים בתורת יהוה׃
2
אשרי נצרי עדתיו בכל לב ידרשוהו׃
3
אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו׃
4
אתה צויתה פקדיך לשמר מאד׃
5
אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך׃
Luc 11:28
והוא אמר ואף כי אשרי השמעים והשמרים את דבר האלהים׃
Jean 15:14
ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
Apocalypse 22:14
אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים׃
Apocalypse 22:16
אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃
Apocalypse 4:40
Apocalypse 6:3
וכפתחו את החותם השני ואשמע את החיה השנית אמרת בא וראה׃
Apocalypse 6:18
Apocalypse 12:25
Apocalypse 12:28
Apocalypse 19:13
והוא לבוש בלבוש מאדם בדם ושמו נקרא דבר האלהים׃
Apocalypse 22:7
הנני בא מהר אשרי השמר את דברי נבואת הספר הזה׃
Ruth 3:1
ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך׃
Psaumes 19:11
גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב׃
Esaïe 3:10
אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃
Jérémie 22:14
האמר אבנה לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשוח בששר׃
Jérémie 22:15
התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה אז טוב לו׃
Ephésiens 6:3
למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃
Jacques 1:25
אבל המשקיף בתורה השלמה תורת החרות ומחזיק בה אשר איננו שמע ושכח כי אם עשה בפעל אשרי האיש ההוא במעשהו׃