Génèse 24:4
כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק׃
Génèse 25:20
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה׃
Génèse 28:5
וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו׃
Génèse 31:20
ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי ברח הוא׃
Génèse 31:24
ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע׃
Osée 12:12
ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃
Génèse 27:41
וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי׃
Génèse 31:40
הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני׃
Génèse 43:1
והרעב כבד בארץ׃
Génèse 43:2
ויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרים ויאמר אליהם אביהם שבו שברו לנו מעט אכל׃
Génèse 43:12
וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם אולי משגה הוא׃
Génèse 45:7
וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה׃
Génèse 45:11
וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך׃
Esaïe 51:1
שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם׃
Esaïe 51:2
הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו׃
Génèse 46:1-7
1
ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק׃
2
ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני׃
3
ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם׃
4
אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך׃
5
ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו׃
6
ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו׃
7
בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה׃
Psaumes 105:23
ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם׃
Psaumes 105:24
ויפר את עמו מאד ויעצמהו מצריו׃
Actes 7:15
וירד יעקב מצרימה וימת הוא ואבותינו׃
Deutéronome 7:7
לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים׃
Génèse 46:27
ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים׃
Exode 1:5
ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים׃
Deutéronome 10:22
בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב׃
Génèse 47:27
וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד׃
Exode 1:7
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם׃
Exode 1:12
וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל׃