Exode 21:23-25
23
ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש׃
24
עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל׃
25
כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה׃
Lévitique 24:17-21
17
ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת׃
18
ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש׃
19
ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו׃
20
שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו׃
21
ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת׃
Matthieu 5:38
שמעתם כי נאמר עין תחת עין שן תחת שן׃
Matthieu 5:39
אבל אני אמר לכם אל תתקוממו לרע אך המכה אותך על הלפי הימנית הטה לו גם את האחרת׃