Deutéronome 9:4
אל תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורישם מפניך׃
Lévitique 18:24
אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם׃
Lévitique 18:27
כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ׃