Deutéronome 13:12-14
12
כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר׃
13
יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם׃
14
ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך׃
Deutéronome 19:18
ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו׃
Proverbes 25:2
כבד אלהים הסתר דבר וכבד מלכים חקר דבר׃
Jean 7:51
התשפט תורתנו איש בטרם תחקרהו לדעת את אשר עשה׃