1 Corinthiens 11:3-10
3
אך חפץ אנכי שתדעו כי ראש כל איש המשיח וראש האשה האיש וראש המשיח הוא האלהים׃
4
כל איש אשר יתפלל או יתנבא וראשו מכסה מבזה הוא את ראשו׃
5
וכל אשה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע מבזה היא את ראשה יען בזה היא כמו מגלחה׃
6
כי האשה אם לא תתכסה גם תתגלח ואם בזיון הוא לאשה להכסם או להתגלח תתכסה׃
7
והאיש איננו חיב לכסות את ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו אבל האשה היא כבוד האיש׃
8
כי אין האיש מן האשה כי אם האשה מן האיש׃
9
גם לא נברא האיש בעבור האשה כי אם האשה בעבור האיש׃
10
על כן האשה חיבת להיות לה כפה על ראשה בעבור המלאכים׃
Ephésiens 1:22
וישת כל תחת רגליו ויתן אתו לראש על הכל אל העדה׃
Ephésiens 1:23
אשר היא גופו מלוא הממלא את הכל בכל׃
Ephésiens 4:15
כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃
Colossiens 1:18
והוא ראש גוף העדה אשר הוא ראשית ובכור מעם המתים למען יהיה הראשון בכל׃
Ephésiens 5:25
האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃
Ephésiens 5:26
למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃
Actes 20:28
לכן שמרו את נפשותיכם ואת כל העדר אשר הקים אתכם רוח הקדש לפקידים בו לרעות את עדת האלהים אשר קנה לו בדם נפשו׃
1 Thessaloniciens 1:10
ולחכות לבנו מן השמים אשר העירו מן המתים לישוע מצילנו מן החרון הבא׃
Apocalypse 5:9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃