Ephésiens 5:24
אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃
Génèse 3:16
אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך׃
Ester 1:16-18
16
ויאמר מומכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש׃
17
כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה׃
18
והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף׃
Ester 1:20-18
1 Corinthiens 14:34
נשיכם בכנסיות תשתקנה כי לא נתנה להן רשות לדבר כי אם להכנע כאשר גם אמרה התורה׃
Colossiens 3:18-25
18
אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃
19
אתם האנשים אהבו את נשיכם ואל תתמרמרו אליהן׃
20
הבנים שמעו אל ילדיכם בכל דבר כי הוא לרצון לאדנינו׃
21
האבות אל תרגיזו את בניכם פן יחתו׃
22
העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃
23
כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃
24
וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃
25
וכל עשה עול הוא ישא העול אשר עשה ואין שם משא פנים׃
1 Timothée 2:11
האשה תלמד דומם בכל הכנעה׃
1 Timothée 2:12
ואינני נתן רשות לאשה ללמד אף לא להתנשא על האיש אלא תדום׃
Tite 2:5
ולהיות צנועות וטהרות צופיות הליכות ביתן וטבות ונכנעות לבעליהן למען לא יחלל דבר האלהים׃
1 Pierre 3:1-6
1
וכן אתן הנשים הכנענה לפני בעליכן למען גם אם יש אשר אינם שמעים לדבר יקנו באין אמר ודברים על ידי מעשי הנשים׃
2
בראותם כי תצנענה לכת ביראה׃
3
ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃
4
כי אם האדם הצפון פנימה ברוח ענוה והשקט אשר לא יכלה ויקר הוא בעיני אלהים׃
5
כי כן התקשטו לפנים גם הנשים הקדשות המיחלות לאלהים בהכנען לפני בעליהן׃
6
כשרה אשר שמעה בקול אברהם ותקרא לו אדון אשר אתן הייתן לה לבנות בעשותכן הטוב ולא תיראנה מפחד׃
Ephésiens 6:5
שמעו עבדים אל אדניכם לפי הבשר ביראה ורתת ובתם לבבכם כמו למשיח׃
Colossiens 3:22
העבדים שמעו בכל דבר אל אדניכם לפי הבשר לא בעבודה למראה העין כמבקשי חן בני אדם כי אם בתם לבב כיראי האלהים׃
Colossiens 3:23
כל אשר תעשו עשו בכל נפשכם כמו ליהוה ולא לבני אדם׃