Galates 6:3
כי החשב את עצמו להיות מה ואיננו מאומה את נפשו הוא מרמה׃
Job 15:31
אל יאמן בשו נתעה כי שוא תהיה תמורתו׃
Jérémie 37:9
כה אמר יהוה אל תשאו נפשתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשדים כי לא ילכו׃
Abdias 1:3
זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ׃
Luc 21:8
ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃
1 Corinthiens 3:18
אל ירמה איש את עצמו והחשב את עצמו חכם בעולם הזה יהי לסכל למען יחכם׃
1 Corinthiens 6:9
הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃
1 Corinthiens 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃
Ephésiens 5:6
אל ישיא איש אתכם בדברי ריק כי בגלל אלה חרון אלהים בא על בני המרי׃
2 Thessaloniciens 2:3
אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃
Jacques 1:22
והיו עשי הדבר ולא שמעיו לבד לרמות את נפשכם׃
Jacques 1:26
איש מכם אם ידמה להיות עבד אלהים ואיננו שם רסן ללשנו כי אם מתעה הוא את לבבו עבדתו אך לריק תהיה׃
1 Jean 1:8
אם נאמר כי אין בנו חטא הננו מתעים את נפשתינו והאמת אין בנו׃
1 Jean 3:7
בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃
Job 13:8
הפניו תשאון אם לאל תריבון׃
Job 13:9
הטוב כי יחקר אתכם אם כהתל באנוש תהתלו בו׃
Jude 1:18
בדברם אליכם לאמר הנה באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות רשעם׃
Job 4:8
כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו׃
Proverbes 1:31
ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃
Proverbes 6:14
תהפכות בלבו חרש רע בכל עת מדנים ישלח׃
Proverbes 6:19
יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃
Proverbes 11:18
רשע עשה פעלת שקר וזרע צדקה שכר אמת׃
Osée 8:7
כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו׃
Osée 10:12
זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד יבוא וירה צדק לכם׃
Luc 16:25
ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער׃
Romains 2:6-10
6
אשר ישלם לאיש כמעשהו׃
7
למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃
8
ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃
9
צרה ומצוקה על כל נפש אדם עשה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היוני׃
10
וכבוד והדר ושלום לכל עשה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃
2 Corinthiens 9:6
כי הנה הזרע בצמצום גם יקצר בצמצום והזרע בברכות גם יקצר בברכות׃