Galates 6:5
כי כל איש את משאו ישא׃
Galates 5:13
כי אתם אחי לחרות נקראתם ובלבד שלא תהיה החרות תאנה לבשר אלא שתעבדו איש את רעהו באהבה׃
Galates 5:14
כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
Exode 23:5
כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו׃
Nombres 11:11
ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי׃
Nombres 11:12
האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו׃
Deutéronome 1:12
איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם׃
Esaïe 58:6
הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו׃
Matthieu 8:17
למלאת את אשר דבר ישעיהו הנביא לאמר חלינו הוא נשא ומכאבינו סבלם׃
Matthieu 11:29
קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם׃
Matthieu 11:30
כי עלי נעים הוא וקל משאי׃
Luc 11:46
ויאמר אוי גם לכם בעלי התורה כי עמסים אתם על בני האדם משאות כבדים מסבל ואתם בעצמכם אינכם נגעים במשאות גם באחת מאצבעותיכם׃
Romains 15:1
ועלינו החזקים לשאת חלשות הכשלים ואל נבקש הנאת עצמנו׃
1 Thessaloniciens 5:14
והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם׃
1 Pierre 2:24
למען נחיה לצדקה מאחר שנפטרנו מן החטאים׃
Jean 13:14
לכן אם אני המורה והאדון רחצתי את רגליכם גם אתם חיבים לרחץ איש את רגלי אחיו׃
Jean 13:15
כי מופת נתתי לכם למען תעשו גם אתם כאשר עשיתי לכם׃
Jean 13:34
מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃
Jean 15:12
הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃
1 Corinthiens 9:21
לאלה אשר בלי תורה הייתי כבלי תורה אף כי אינני בלי תורת האלהים כי אם תחת תורת המשיח אנכי למען קנות אותם אשר בלי תורה׃
Jacques 2:8
הן בקימכם את המצוה המלכת על כלן כפי הכתוב ואהבת לרעך כמוך תיטיבו לעשות׃
1 Jean 2:8-11
8
ועוד מצוה חדשה אני כתב לכם אשר היא אמת גם בו גם בכם כי החשך עבר והאור האמתי כבר זורח׃
9
האומר כי ישנו באור והוא שנא את אחיו עודנו בחשך׃
10
האהב את אחיו יעמד באור ומכשול אין בו׃
11
והשנא את אחיו בחשך הוא ובחשך יתהלך ולא ידע אנה הוא הלך כי החשך עור את עיניו׃
1 Jean 4:21
וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃