Galates 5:16
והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃
Galates 5:25
אם נחיה ברוח נתהלכה גם ברוח׃
Psaumes 125:4
היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃
Psaumes 125:5
והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃
Philippiens 3:16
רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
Galates 1:3
חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ומאת אדנינו ישוע המשיח׃
Nombres 6:23-27
23
דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם׃
24
יברכך יהוה וישמרך׃
25
יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃
26
ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום׃
27
ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׃
1 Chroniques 12:18
ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד׃
Psaumes 125:5
והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל׃
Jean 14:27
שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת׃
Jean 16:33
את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃
Romains 1:7
לכל אשר ברומי ידידי אלהים וקרואים להיות קדושים חסד ושלום לכם מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
Philippiens 4:7
ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע׃
Galates 3:7-9
7
דעו אפוא כי בני האמונה בני אברהם המה׃
8
והמקרא בראתו מראש כי האלהים יצדיק את הגוים מתוך האמונה קדם לבשר את אברהם לאמר ונברכו בך כל הגוים׃
9
על כן בני האמונה יתברכו עם אברהם המאמין׃
Galates 3:29-9
Psaumes 73:1
מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב׃
Esaïe 45:25
ביהוה יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל׃
Osée 1:10
והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי׃
Jean 1:47
וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃
Romains 2:28
כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה׃
Romains 2:29
כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים׃
Romains 4:12
ולהיות לאב גם למולים אך לא לאשר הם נמולים לבד כי אם גם הלכים בעקבות האמונה שהיתה לו לאברהם בעודנו בערלתו׃
Romains 9:6-8
6
אבל לא כאלו נפל דבר אלהים ארצה כי לא כל אשר הם מישראל גם ישראל המה׃
7
ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃
8
כלומר לא בני הבשר המה בני האלהים כי אם בני ההבטחה הם הנחשבים לזרע׃
Philippiens 3:3
כי אנחנו בני המילה העבדים את האלהים ברוח ומתפארים במשיח ישוע ואיננו בטחים בבשר׃
1 Pierre 2:5-9
5
ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני לכהנת קדש להעלות זבחי רוח לרצון לאלהים בישוע המשיח׃
6
וזה הוא שאמר הכתוב הנני יסד בציון אבן פנה אבן בחן ויקרה והמאמין בה לא יבוש׃
7
לכן לכם המאמינים היקר אבל לסוררים האבן אשר מאסו הבונים היתה לראש פנה ולאבן נגף ולצור מכשל׃
8
והם נכשלו יען לא שמעו לדבר ולזאת גם נועדו׃
9
ואתם הנכם זרע נבחר ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגלה למען תספרו תהלות הקורא אתכם מחשך אל אורו הנפלא׃