Galates 4:7-10
7
לכן אינך עוד עבד כי אם בן ואם בן אתה הנך גם יורש האלהים על ידי המשיח׃
8
הן לפנים באין דעת אלהים הייתם עבדים את אשר בעצמותם אינם אלהים׃
9
ועתה אחרי ידעתם את האלהים ויותר אחרי שנודעתם לאלהים איך תשובו אל היסדות הרפים והדלים ההם אשר תרצו להכנע להם מחדש׃
10
ימים אתם שמרים וחדשים ומועדים ושנים׃
Galates 5:4-8
4
נגזרתם מן המשיח אתם המצטדקים בתורה נפלתם מן החסד׃
5
כי אנחנו ברוח ניחל מתוך האמונה לתקות הצדקה׃
6
כי במשיח איננה נחשבת לא המילה ולא הערלה כי אם האמונה הפעלת באהבה׃
7
היטבתם לרוץ מי חשך אתכם משמע אל האמת׃
8
הפתוי הזה איננו מאת הקרא אתכם׃
Galates 6:12-14
12
החפצים להתהדר בבשר מכריחים אתכם להמול רק למען לא ירדפו על צלב המשיח׃
13
כי גם הם הנמולים אינם שמרים את התורה אלא רצונם שתמולו למען יתהללו בבשרכם׃
14
ואנכי חלילה מהתהלל זולתי בצלב אדנינו ישוע המשיח אשר בו העולם נצלב לי ואני נצלב לעולם׃
Hébreux 7:16-19
16
אשר איננו על פי חקת בשר ודם אלא על פי כח חיים בלתי נפסקים׃
17
כי העיד עליו אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃
18
בעבור כי המצוה הקדמת הוסרה בהיותה חלושה וקצרת יד מהועיל׃
19
כי התורה לא השלימה דבר והנה נכנסה במקומה תקוה טובה ממנה אשר נקרב על ידה לאלהים׃
Hébreux 9:2
כי הוקם המשכן החיצון אשר בו המנורה והשלחן ומערכת הלחם והוא נקרא קדש׃
Hébreux 9:9
והוא משל על העת ההוה אשר בה מקריבים מנחות וזבחים אשר לא יוכלו להשלים את לבב העבד׃
Hébreux 9:10
אך משפטי הגוף המה עם המאכלות והמשקים והטבילות השנות אשר הושמו עד עת התקון׃