Psaumes 15:2
הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו׃
Psaumes 58:1
למנצח אל תשחת לדוד מכתם האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם׃
Psaumes 84:11
כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים׃
Proverbes 2:7
וצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם׃
Proverbes 10:9
הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃
Galates 2:5
אשר לא סרנו למשמעתם אף לא שעה אחת למען אשר תעמד בקרבכם אמתה של הבשורה׃
Romains 14:14
ידעתי ומבטח אני באדון ישוע כי אין דבר טמא בפני עצמו ורק טמא הוא למי שיחשבנו לו לטמא׃
1 Timothée 4:3-5
3
אסרים לקחת אשה ומנעים ממיני מאכל אשר בראם האלהים שיאכלות בתודה המאמינים וידעי האמת׃
4
כי כל בריאת אלהים טובה היא ואין דבר משקץ אם יאכל בתודה׃
5
כי יקדש בדבר אלהים ובתפלה׃
Hébreux 9:10
אך משפטי הגוף המה עם המאכלות והמשקים והטבילות השנות אשר הושמו עד עת התקון׃
Galates 2:11
וכאשר בא כיפא לאנטיוכיא הוכחתי אל פניו דרכו מפני שהיה בו אשם׃
Lévitique 19:17
לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא׃
Psaumes 141:5
יהלמני צדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל יני ראשי כי עוד ותפלתי ברעותיהם׃
Proverbes 27:5
טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת׃
Proverbes 27:6
נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא׃
1 Timothée 5:20
את החטאים תוכיח בפני כל למען ייראו גם האחרים׃
Galates 2:12
כי לפני בא אנשים מאת יעקב היה אכל עם הגוים יחדו וכבאם היה מתרחק ופורש מהם מיראתו את בני המילה׃
Galates 2:13
ויכחשו עמו גם שאר היהודים עד כי בר נבא גם הוא נדח אחרי כחשם׃
Actes 10:28
ויאמר אליהם אתם ידעתם כי אסור הוא לאיש יהודי להלות ולקרב אל נכרי ואתי הורה אלהים לבלתי אמר חל או טמא על כל אדם׃
Actes 11:3-18
3
אל אנשים אשר להם ערלה באת ותאכל אתם לחם׃
4
ויחל פטרוס ויספר להם את כל אשר קרהו לאמר׃
5
מתפלל הייתי בעיר יפו וארדם וארא מראה והנה כלי כדמות מטפחת בד גדולה יורד מן השמים ותורד בארבע כנפותיה ותבא עדי׃
6
והסתכלתי בה ואבין וארא את בהמת הארץ ואת החיה ורמש האדמה ועוף השמים׃
7
ואשמע גם קול האמר אלי קום פטרוס זבח ואכל׃
8
ואמר חלילה לי אדני כי כל פגול וטמא לא בא בפי מעולם׃
9
ויענני הקול שנית מן השמים ויאמר את אשר טהר האלהים אתה אל תטמאנו׃
10
וכן היה שלש פעמים והכל שב והעלה השמימה׃
11
והנה כרגע שלשה אנשים עמדים על פתח הבית אשר אנכי שם והמה שלוחים אלי מקסרין׃
12
ויאמר אלי הרוח ללכת אתם ולבלתי התמהמה וילכו אתי גם ששת האחים האלה ונבוא אל בית האיש׃
13
ויגד לנו את אשר ראה המלאך נצב בביתו ואמר אליו שלח אל יפו אנשים וקרא אליך את שמעון המכנה פטרוס׃
14
והוא ידבר אליך דברים אשר תושע בהם אתה וכל ביתך׃
15
וכאשר החלותי לדבר צלחה עליהם רוח הקדש כאשר צלחה עלינו בתחלה׃
16
ואזכר את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש׃
17
ועתה אם מתנה אחת נתן האלהים להם ולנו המאמינים באדון ישוע המשיח מי אנכי כי אעצר לאלהים׃
18
ויהי כשמעם זאת ויחרישו ויהללו את האלהים ויאמרו אכן גם לגוים נתן האלהים התשובה לחיים׃
Galates 2:3
אבל גם טיטוס אשר אתי אף כי יוני הוא לא הכרח להמול׃
Galates 6:12
החפצים להתהדר בבשר מכריחים אתכם להמול רק למען לא ירדפו על צלב המשיח׃
Actes 15:10
ועתה מה תנסו את האלהים לשום על על צוארי התלמידים אשר גם אבותינו גם אנחנו לא יכלנו לשאת׃
Actes 15:11
אבל בחסד ישוע המשיח אדנינו נאמין להושע כמוהם כמונו׃
Actes 15:19-21
19
ועל כן אני דן שלא להחמיר על השבים מן הגוים לאלהים׃
20
רק לכתב אליהם אשר ירחקו מטמאת האלילים ומן הזנות ומבשר הנחנק ומן הדם׃
21
כי משה מדרת עולם יש לו מגידיו בכל עיר ועיר ויקרא בבתי הכנסיות מדי שבת בשבתו׃
Actes 15:24-21
Actes 15:28-21
Actes 15:29-21