Génèse 12:11-13
11
ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את׃
12
והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו׃
13
אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך׃
Génèse 26:6
וישב יצחק בגרר׃
Génèse 26:7
וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה היא׃
Génèse 27:24
ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני׃
Ecclesiaste 7:20
כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא׃
Ecclesiaste 10:1
זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט׃
1 Corinthiens 5:6
לא טוב התהללכם הלא ידעתם כי מעט שאר מחמץ את כל העסה׃
1 Corinthiens 8:9
אבל הזהרו פן יהיה אתו הרשיון שלכם למכשל החלשים׃
1 Corinthiens 15:33
אל נא תתעו חברת אנשים רעים משחתת מדות טבות׃
Job 15:12
מה יקחך לבך ומה ירזמון עיניך׃
1 Corinthiens 12:2
הלא ידעתם כי בהיתכם גוים אחרי אלילים אלמים הובלתם כאשר נמשכתם׃
Ephésiens 4:14
ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃
Hébreux 13:9
אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם׃