2 Corinthiens 7:1
לכן חביבי בהיות לנו ההבטחות האלה נטהרה את עצמנו מכל טמאת בשר ורוח להשלים קדשתנו ביראת אלהים׃
Nombres 16:21
הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע׃
Nombres 16:26
וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם׃
Nombres 16:45
הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם׃
Esdras 6:21
ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטמאת גוי הארץ אלהם לדרש ליהוה אלהי ישראל׃
Esdras 10:11
ועתה תנו תודה ליהוה אלהי אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות׃
Psaumes 1:1-3
1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
2
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
3
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח׃
Proverbes 9:6
עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃
Esaïe 52:11
סורו סורו צאו משם טמא אל תגעו צאו מתוכה הברו נשאי כלי יהוה׃
Jérémie 51:6
נסו מתוך בבל ומלטו איש נפשו אל תדמו בעונה כי עת נקמה היא ליהוה גמול הוא משלם לה׃
Actes 2:40
ויעד עוד בהם באמרים אחרים הרבה ויזהר אתם לאמר המלטו נא מדור תהפכות הזה׃
Apocalypse 18:4
ואשמע קול אחר מן השמים האמר צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאתיה ופן תקחו ממכותיה׃
Jean 6:37
כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה׃
Jean 6:38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃
Romains 15:7
על כן תקבלו איש את אחיו כאשר גם המשיח קבל אתנו לכבוד האלהים׃